Αναρτήθηκε από: Διαχειριστής | 18 Μαρτίου, 2016

Έργα Δήμου Ερέτριας


cd5e9-2015-03-07_235519

Α)ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Β)ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020)

ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 1. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου της πόλης της ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Αμαρυσίας Αρτέμιδος και Αρχαίου θεάτρου) προϋπολογισμού 5.007.330,00 ευρώ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας,

 • Τεύχη Δημοπράτησης ,

 • Η υπ’ αριθμ. 98/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και του ΟΛΝΕ ,

 • Η υπ’ αριθμ. 32/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΝΕ, περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 205/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και του ΟΛΝΕ,

 • Γνωμοδότηση 23ης ΕΒΑ (υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 7582 πε/28-02-2014),

 • Γνωμοδότηση Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/76361/8741/1627/11-4-2014),

 • Γνωμοδότηση Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 256588/139343/7325/28-2-2014)

 • Γνωμοδότηση ΙΑ’ ΕΠΚΑ (υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 4378ΠΕ/27-1-2013),

 • Πρακτικό Γνωμοδότησης Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (αρ. πρωτ. 43/ΦΣ/10-3-2014)

 • Οικονομική Προσφορά ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση –παραλλαγή δικτύου,

 • Κόστος Αρχαιολογίας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 352/7-2-2012 έγγραφο ΙΑ ΕΠΚΑ),

 • Έγγραφο διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ερέτριας (υπ’ αριθμ. 4296/05-12-2011),

 • Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

 

 1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ερέτριας ( Υπόλοιπα τμήματα Ερέτριας ) προϋπολογισμού 1.410.000,00 ευρώ 

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει :

Εκσκαφή ορυγμάτων σε τυπικό βάθος 1,10 μ, ανάπτυξη δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 13.460,00 μ από αγωγούς HDPE 12,5 ατμ διαμέτρων Φ90,125,160,225 και 315 mm. Το δίκτυο συμπληρώνεται με συσκευές, εκκενωτές, αντεπίστροφα, εξαερωτές. Τα σκάμματα επιχώνονται με υλικό λατομείου ενώ το υλικά εκσκαφής μεταφέρονται 3,00 χλμ από το έργο. Οι οδοί αποκαθίστανται με ασφαλτικό υλικό. Το σύνολο του έργου αναπτύσσεται εντός κοινόχρηστων οδών του σχεδίου πόλης.

Θεματικός στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Δράση 6β1.1.: Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου Νερού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 31/2013 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας,

 • Τεύχη Δημοπράτησης και Αναλυτικό Τιμολόγιο,

 • Η υπ’ αριθμ. 273/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας περί αποδοχής της μελέτης,

 • Η υπ’ αριθμ. 252/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και της ΔΕΥΑ Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 124/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Ερέτριας, περί αποδοχής μελέτης,

 • Η υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ερέτριας περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ερέτριας και του Δήμου Ερέτριας,

 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση (υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 23206/2250/5-5-2009 και 2680/27-6-2002 έγγραφα),

 • Άδεια εκτέλεσης έργου από Δ/νση Υδάτων (υπ’ αριθμ. πρωτ. 2271/24-8-2009 έγγραφο)

 • Γνωμοδότηση Αρχαιολογίας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 735/21-5-2002)

 • Κόστος Αρχαιολογίας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 352/7-2-2012 έγγραφο ΙΑ ΕΠΚΑ),

 • Διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Ερέτριας (υπ’ αριθμ. 4296/05-12-2011),

 • Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης,

 1. Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων οικισμού Άνω Βαθειάς , Δ. Ενότητας Αμαρυνθίων προϋπολογισμού 2.655.395,00 ευρώ.

Η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1 : Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Άνω Βάθειας
Θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού της Ανω Βάθειας,από αγωγούς βαρύτητας, συνολικού μήκους 6.400m, από αγωγούς DN 200 σκληρό PVC Σ41 επίσης θα έχει κατασκευασθεί ο καταθλιπτικος αγωγός, συνολικού μήκους 430m από PVC υψηλής ονομαστικής αντοχής σε πίεση (16 atm).
Επισημαίνεται ότι ο εξωτερικός βαρυτικός αγωγός, Β3-Β4, τα αντλιοστάσια Α2, Α4 και η ΕΕΛ Τέως Δήμου Αμαρυνθίων είναι συμβατικά αντικείμενα άλλων εργολαβιών που βρίσκονται εν εξελίξει. (Προϋπολογισμού 2.565.395,00 €, υμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Υποέργο 2 : Σύνδεση ΔΕΗ
Το υποέργο αφορά την απαιτούμενη σύνδεση του φρεατίου αναβάθμισης πίεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (Προϋπολογισμού 30.000,00  € ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Υποέργο 3 : Δαπάνη Αρχαιολογίας
Το υποέργο αφορά τις απαιτούμενες δαπάνες αρχαιολογίας (Προϋπολογισμού 60.000,00  €,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 29/2013 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 254/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας περί αποδοχής της μελέτης,

 • Η υπ’ αριθμ. 252/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και της ΔΕΥΑ Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 105/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Ερέτριας, περί αποδοχής μελέτης,

 • Η υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ερέτριας περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ερέτριας και του Δήμου Ερέτριας,

 • Απαλλαγή από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας (υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1423/12-12-2013 έγγραφο),

 • Στοιχεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης,

 • Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών,

 • Διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Ερέτριας (υπ’ αριθμ. 4296/05-12-2011),

 • Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης,

 

 1. «Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Κ. Αμαρύνθου», προϋπολογισμού 1.880.000,00 €.

Έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στο Υπουργείο Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 11009 /30-8-2013) και αναμένεται η χρηματοδότησή του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 177/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχή της μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 178/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση κατασκευής του κτηρίου,

 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 170/ΦΣ/30-8-2013 διαβιβαστικό του 12ου πρακτικού του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής,

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1947/2012/22-8-2013 απαλλαγή από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7022/6-12-2012 έγγραφο της ΥΔΟΜ Χαλκίδας αναφορικά με χρήσεις γης για την κατασκευή του βρεφονηπιακού σταθμού

 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7502/9-1-2013 γνωμοδοτικό έγγραφο της 23ης ΕΒΑ.

 

 1. Προμήθεια Αυτοματοποιημένου Συστήματος ποδηλάτων Δήμου Ερέτριας  (Αφορά την πόλη της Ερέτριας ), προϋπολογισμού 126.431,70 €

Η μελέτη αφορούσε στην προμήθεια ενός Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων για την πόλη της Ερέτριας. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τρεις (3) σταθμούς με δυνατότητα εγγραφής, τριάντα πέντε (35) ποδήλατα και σαράντα οκτώ (48) θέσεις στάθμευσης (16 ανά σταθμό) και στόχευε:

 • στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης,

 • στη μείωση των αστικών ρύπων και, ειδικότερα, αυτών που προέρχονται από τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα,

 • στην αύξηση της απασχόλησης,

 • στην τόνωση της εμπορικής κίνησης της πόλης,

 • στην υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της χρήσης του ποδηλάτου ως ενός ακόμη μέσου δημόσιας συγκοινωνίας

 • στη βελτίωση της δημόσιας υγείας,

 • στη μείωση των ενδοαστικών ανισοτήτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 16/2013 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας,

 • Σχέδιο διακήρυξης και απόσπασμα χωροθέτησης των σταθμών,

 • Προϋπολογισμός πράξης,

 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης,

 • Έκθεση Σκοπιμότητας, αναμενόμενα οφέλη και ανάλυση συνολικού κόστους.

 

 1. «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας», προϋπολογισμού 500.000,00 €.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 23/2014 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 202/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας περί αποδοχής της μελέτης,

 • Γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας (αρ. πρωτ. 467/28-11-2014),

 • Γνωμοδότηση Επιτροπής ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ευβοίας μετά του συνημμένου πρακτικού (αρ. πρωτ. 17723/28-11-2014),

 • Γνωμοδότηση Δασαρχείου Χαλκίδας (3729/239535/26-11-2014)

 • Βεβαίωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (17722/25-11-2014)

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1253/9-12-2014 υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

 

 1. «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Ερέτριας» προϋπολογισμού 500.000,00 €.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 01/2015 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 31/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας περί αποδοχής της μελέτης

 • Γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας (αρ. πρωτ. 821/16-4-2015),

 • Γνωμοδότηση Επιτροπής ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ευβοίας μετά του συνημμένου πρακτικού (αρ. πρωτ. 17496/1604/6-3-2015),

 • Γνωμοδότηση Δασαρχείου Χαλκίδας (356/21267/27-2-2015)

 • Βεβαίωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (17498/1605/12-3-2015)

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17406/117/14-5-2015 υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

 

 1. «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στην Αμυγδαλίτσα Δ.Κ. Ερέτριας» προϋπολογισμού 149.992,00 €.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 03/2015 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας περί αποδοχής της μελέτης,

 • Γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας (αρ. πρωτ. 1055/16-4-2015),

 • Το υπ’ αριθμ. 7ο Πρακτικό από 5-3-2015 Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21288/137/9-3-2015 περιβαλλοντική αδειοδότηση εκτέλεσης του έργου .

 

 1. «Ποδηλατόδρομος στην Ανατολική Παραλία Ερέτριας» προϋπολογισμού 149.999,00 €.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

 • Η υπ’ αριθμ. 02/2015 μελέτη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ερέτριας,

 • Η υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερέτριας περί αποδοχής της μελέτης,

 • Γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας (αρ. πρωτ. 1054/16-4-2015),

 • Γνωμοδότηση Επιτροπής ΠΕΧΩΠ ΠΕ Ευβοίας μετά του συνημμένου πρακτικού (αρ. πρωτ. 21319/1934/6-3-2015),

 • Γνωμοδότηση Δασαρχείου Χαλκίδας (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 448/26377/27-2-2015)

 • Το υπ’ αριθμ. 7ο Πρακτικό από 5-3-2015 Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21295/138/3-3-2015 περιβαλλοντική αδειοδότηση εκτέλεσης του έργου .

 

 1. Προμήθεια α) Απορριμματοφόρου Οχήματος Ανακύκλωσης Τυπου Πρέσας χωρητικότητας 7 κυβ μέτρων προϋπολογισμού 98400,00 ευρώ  , β) ενός Απορριμματοφόρου οχήματος Ανακύκλωσης τυπου πρέσας χωρητικότητας 12 κυβ. μέτρων προϋπολογισμού 135300,00 ευρώ και την προμήθεια 40 πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χωρητικότητας 1100 λίτρων μηχανικής αποκομιδής συνολικής δαπάνης 12054,00 ευρώ.

 1. «Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων», προϋπολογισμού 554.873,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η πρόταση του δήμου Ερέτριας αφορά τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε οικίες, εμπορικά καταστήματα, πάρκα & κήπους, οικιακή κομποστοποίηση, την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού (κάδους, κομποστοποιητές, θρυμματιστές πρασίνων) για τη συλλογή και επεξεργασία των αντίστοιχων ρευμάτων, τα σχετικά προγράμματα δημοσιότητας, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης καθώς και τις απαιτούμενες υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Το έργο αφορά σε προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΣΠ, Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης,  Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, Αγορά οικοπέδου και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

 

 1. « Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Ερέτριας», προϋπολογισμού 61.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αντικείμενο του έργου, είναι η στη δημιουργία σύγχρονης υποδομής για την ανάδειξη, προβολή, ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονομασίας προέλευσης, βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων, όπως π.χ. λαϊκής τέχνης, και παράλληλα η δημιουργία υποδομής για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών των προϊόντων, ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών και άλλων υπηρεσιών στενά συνδεδεμένων με σημαντικές πλευρές της κοινωνικοοικονομικής ζωής και ιδιαίτερα της ήπιας τουριστικής και αειφορικής ανάπτυξης.

Ωρίμανση πράξης :

Το έργο έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. 3511/4-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΡΗΝ-4Η1) απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας-Ήπειρος με MIS 484558

 

 1. «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Κοινοχρήστων Χώρων και Διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2013»

Υπεβλήθη πρόταση για την αγορά οικοπέδου επιφάνειας 880,77 τ.μ. στο Ο.Τ. 33 Σχεδίου Πόλεως Αμαρύνθου και τη δημιουργία πλατείας, η οποία προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ευρύτερη περιοχή και να εξασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χώρος της πλατείας. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανέρχεται στα 74.336,99 €, σύμφωνα με το φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου.

 

 1. «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Αμαρύνθου», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Υπάρχει Ώριμη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας και αφορά στην κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Αμαρύνθου, το οποίο είναι το μοναδικό στάδιο του Δήμου μας, που έχει θετική γνωμοδότηση για έκδοση άδειας λειτουργίας.

 

15.  «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου για μετεγκατάσταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας», προϋπολογισμού 2.650.000,00€ (ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος).

Επικαιροποιείται η άδεια κατασκευής σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ).

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 1. «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Έχει εκπονηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΗ μελέτη και δύναται να ανατεθεί στο Θεματικό στόχο 04 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4c, στη Δράση 4γ1.1.: Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια

 

 1. «Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας Σαρανταπόταμου», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €

Θεματικός στόχος 05 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5a

Δράση 5α1.1.: Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές

Ανατέθηκε η μελέτη διευθέτησης από την οποία θα προκύψουν οι θέσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να εκτελεστούν, εφόσον υπάρχει ΦΕΚ Οριοθέτησης τμήματος του Σατανταπόταμου (ΦΕΚ 477Δ/6-5-2005)

 

 1. «Αποχέτευση Όμβριων υδάτων Δ.Κ. Αμαρύνθου», συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € (770.000,00 € προϋπολογισμός έργου και 30.000,00 € εκτίμηση κόστους υποέργου αρχαιολογίας).

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην απαγωγή ομβρίων υδάτων μέσα σε αστικό περιβάλλον, με την επέκταση του δικτύου.

Τα προτεινόμενα έργα θα κατασκευαστούν με αγωγούς U-PVC Σειράς Σ41 διαμέτρου DN 400 μέσα σε όρυγμα πλάτους 0,90 μ το οποίο θα διανοιχθεί για τον σκοπό αυτό. Το σύνολο των οδεύσεων αναπτύσσεται κάτω από τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης (δρόμοι του σχεδίου πόλης), οι οποίοι είναι στο σύνολο τους διανοιγμένοι και ασφαλτοστρωμένοι.

Το βάθος των σκαμμάτων κατά το σχεδιασμό επιδιώχθηκε να είναι μεγαλύτερο των 0,80 μ. πάνω από την άντυγα του αγωγού  και ο αγωγός εγκιβωτίζεται με άμμο, 0,15 μ. κάτω και 0,25 μ. πάνω από αυτόν και στη συνέχεια επιχώνεται με διαβαθσμισμένα θραυστά αμμοχάλικα καλής συμπύκνωσης. Σε περίπτωση, μικρού βάθους σκάμματος, εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16. Τέλος οι ανώτερες στρώσεις θα επιχωθούν με υπόβαση και βάση οδοποιίας  και ο δρόμος θα αποκατασταθεί με ασφαλτικό όπως στην πρότερα κατάσταση.

Το έργο συμπληρώνεται από προκάτ φρεάτια επίσκεψης και προκάτ φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία τοποθετούνται στο άκρο του οδοστρώματος και φέρουν πλευρική οπή επί του πεζοδρομίου. Οι υδροσυλλέκτες μεταφέρουν τα νερά στον κεντρικό αγωγό μέσω σωλήνας U-PVC DN 200. Συνολικά θα απαιτηθούν 770 μ τέτοιας σωλήνας.

Στους υφιστάμενους αγωγούς οι οποίοι είναι από τσιμεντοσωλήνες θα αναπτυχθούν έγχυτα φρεάτια από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για τη δυνατότητα επιθεώρησης και καθαρισμού των υφιστάμενων κεντρικών αγωγών.

 1. «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύων ύδρευση Δ.Ε. Αμαρυνθίων (Αμάρυνθος-Καλλιθέα-Γυμνό και Σέττα)» (Βρίσκεται σε στάδιο προμελέτης).

 1. «Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου εντός σχεδίου πόλεως Ερέτριας» (Βρίσκεται σε στάδιο προμελέτης. Απαιτείται επικοινωνία για χρηματοδότηση από Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας)

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο  ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 1. Βιολογικός καθαρισμός Ερέτριας

 2. Ανάθεση οριστικής μελέτης για εκτέλεση έργων μεταφοράς πόσιμου ύδατος από το Τ.Κ. Σέτας. (ΔΕΥΑΕ)

 3. Ανάθεση μελέτης επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υδάτων από ΒΙΟΚΑ για άρδευση. (ΔΕΥΑΕ)

 4. Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Ερέτριας και Αμαρύνθου (προμήθεια πινακίδων, δημιουργία. κόμβου στη δυτική είσοδο της Ερέτριας και διαμόρφωση παραλιακού μετώπου Αμαρύνθου)

 5. Χρηματοδότηση για κατασκευή Διοικητηρίου Ερέτριας.

 6. Χρηματοδότηση για ανέγερση αθλητικού κέντρου στο Δήμο Ερέτριας.

 

(2) ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ …

 • ΝΗΣΙ ΟΝΕΙΡΩΝ

 • Διασαφηνίστηκε, εξασφαλίστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς: Το Πεζονήσι ανήκει στην Ερέτρια, ο Δήμος το διαχειρίζεται, ο Δήμος το αξιοποιεί.

 • Ο νέος αιγιαλός (μπαζώματα) παραχωρείται από το Υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο, για να αξιοποιηθεί συγχρόνως, μαζί, ως μια οντότητα, με τον ορεινό όγκο. Θα είναι ανοικτό στους πολίτες (δε χάνει το δημόσιο χαρακτήρα του)

 • Έχει συνταχθεί Τεχνική Έκθεση, απαραίτητη για την προώθηση όλων των εκκρεμοτήτων του Πεζονησίου.

 • Είναι σε εξέλιξη η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων οικημάτων επί του Πεζονησίου.

 • Βρίσκεται ήδη στη Περιφέρεια η μελέτη αλλαγής χρήσης γης (σήμερα είναι χαρακτηρισμένο «καθαρτήριο»), θα μετατραπεί σε Τουρισμό – Πολιτισμό – Αθλητισμό.

 • ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 • Εξοφλήθηκε η συνεισφορά του Δήμου μας (20.000,00€) σύμφωνα με προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τη εκτέλεση του έργου «Προκαταρτικές εργασίες εκπόνησης μελέτης Αναστήλωσης Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας».

 • Εγκρίθηκε η Μελέτη του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας» από το Κ.Α.Σ.  (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο).

 • Μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα ενταχθεί στο ΠΕΠ για χρηματοδότηση (1.200.000,00€).

 • Το έργο παρακολουθείται, σε κάθε στάδιο γιατί θεωρείται και είναι πρωταρχικής σημασίας.

 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

(Έχουν αναλάβει οι ανάδοχοι)

 1. Αναπλάσεις πυρόπληκτων οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων.

(Σύμβαση 571.016,59€ με ΦΠΑ 23%) 

 1. Αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτικών Δ. Ενότητας Ερέτριας.

(Σύμβαση 48.401,10€ με ΦΠΑ 23%) 

 1. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πυρόπληκτων οικισμών Δ.Ε. Αμαρυνθίων.

(Σύμβαση 504.029,84€ με ΦΠΑ 23%) 

 1. Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου Αμμουδιώτισσα – Ξηροβούνι.

(Σύμβαση 558.948,75€ με ΦΠΑ 23%) 

 1. Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του οικισμού Γυμνό.

(Ποσό μελέτης 602.667,00€ με ΦΠΑ 23%) 

 1. Αποκατάσταση – Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων οδών Τ. Κοινότητας Γυμνού.

(Σύμβαση 12.476,84€ με ΦΠΑ 23%) 

 1. Αποκατάσταση – Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων οδών Τ. Κοινότητας Καλλιθέας, Σέτας, Άνω Βάθειας.

(Σύμβαση 9.894,50€ με ΦΠΑ 23%) 

 1. Αποκατάσταση – Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων οδών Δ. Κοινότητας Αμαρύνθου.

(Σύμβαση 12.476,84€ με ΦΠΑ 23%)

 

Η Δήμαρχος

Αμφιτρίτη Αλημπατέ

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: